ID Banen Haarlem
Geen id, slecht idee!
   


130 mensen op straat?

Een vloedgolf van bezuinigingen..

PVDA wethouder Jan Nieuwenburg voert de druk bij werkgevers op om op de valreep nog enkele id-ers in dienst te laten nemen. Tevergeefs, inmiddels zijn er al ruim 85 id-ers ontslagen. Het plan van partijgenoot Helga Koper heeft vanwege tijdsgebrek en geen budget van het college nagenoeg geen kans van slagen. De Aktiepartij dient een motie hierover in en spreekt van onbehoorlijk bestuur.

Zie hier
: inhoud motie Aktiepartij: 'Maatwerk, Matig werk, of gewoon Prutswerk?'

Collegepartner Groen Links is teleurgesteld en dient een motie in. Te laat, het merendeel van de id-ers is al ontslagen en het toekennen van de overbruggingssubsidie voor organisaties die voor Haarlem als belangrijk worden gezien, is nog heel onzeker.


Per 1 januari 2012 stopte de Gemeente Haarlem de subsidie voor de ID-banen. Opeens werd de leeftijdsgrens verhoogd naar 61 jaar en van beloofd maatwerk voor de met ontslag bedreigde id-werknemers kwam niet of nauwelijks iets terecht. Daardoor verloren ruim 81 id-ers, waarvan vele op leeftijd hun baan, en kwamen per direct op straat te staan. Mensen, die zich vele jaren met hart en ziel, voor een minimaal inkomen, hadden ingezet voor werk, waarvan iedereen wist dat dit gedaan moet worden: hulp aan dak-en thuislozen, mensen met psychische problemen, het geven van extra begeleiding aan schoolkinderen die het anders niet redden, werk in de groenvoorziening, beheer bij een speeltuin, het begeleiden van jongeren bij een leerwerkplaats en noem maar op.

Op deze website, een initiatief van id-werknemers én hun werkgevers zelf, kunt u zien
wie de id-werknemers zijn, wat er door hen gedaan werd en wat er allemaal verdween, nu dit werk is wegbezuinigd, niet alleen in Haarlem, maar overal in Nederland. Het afgelopen jaar zijn er duizenden soortgelijke gesubsidieerde banen in allerlei gemeenten wegbezuinigd.
Deze bezuiniging op de id-banen was nog maar het begin. Gemeenten zijn nu in 2013 volop bezig regulier werk in de zorg, bij de postbezorging en in het welzijnswerk weg te bezuinigen, het miniumloon te ontduiken en werk goedkoop te laten overnemen door uitkeringsgerechtigden.Op dit moment zijn we bezig de gevolgen van dit beleid in kaart te brengen:

  • De gevolgen voor maatschapelijke instellingen op het gebied van welzijn, onderwijs, kinderopvang, cultuur, sport en voor mensen die ze bedienen.

  • De gevolgen voor de leefbaarheid van de stad, als een belangrijk sociaal vangnet voor het opvangen van mensen in achterstandsituaties verdwijnt, door het stoppen van de id-banen en het jaar in jaar uit, steeds maar weer verder bezuinigen op het welzijnswerk.

  • De gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, als klasse-assistenten en schoolconciërges hun id-baan verliezen. Als duizenden leerkrachten hun baan in het passend onderwijs en basisonderwijs gaan verliezen.

  • De gevolgen voor kansarme jongeren, die nu weer doelloos op straat lopen nu veel leerwerkplaatsen voor jongeren gesloten zijn door het opzeggen van contracten door het DWI met re-integratiebedrijven, non profit - en welzijnswerkorganisaties.

  • De gevolgen voor id-ers zelf, waaronder een groot aantal op leeftijd, die nagenoeg kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Na een aantal jaren gesubsidieerd werk te hebben gedaan met een salaris van 120 % van het minimumloon zullen velen uiteindelijk terecht komen in de bijstand.

  • De gevolgen van een onevenredig grote bezuiniging van twee derde deel op het participatiebudget. Dit is het budget dat de gemeente van het rijk krijgt, waarmee loonkostensubsidie, reïntegratie, volwasseneneducatie, de aanvulling op de wayonguitkering en inburgering wordt betaald. Daardoor zal er voor mensen in de bijstand straks steeds minder geld overblijven om ze aan werk of aan een zinvolle dagbesteding te helpen. Omdat het budget bepalend gaat zijn en niet langer het welzijn van mensen zullen gemeenten de druk op uitkeringsgerechtigden steeds meer gaan opvoeren en het aanvragen van een uitkering verder ontmoedigen. We verwachten dat dit voor veel problemen gaat zorgen.

  • De gevolgen voor mensen met een uitkering, als zij door de overheid, die zich beroept op het principe van wederkerigheid, verplicht worden om, zonder zicht op verbetering en toekomstperspectief, onder het wettelijk minimumloon te moeten werken.

  • De gevolgen van concurrentievervalsing en verdringing op de arbeidsmarkt, als werknemers van non-profitorganisaties door bezuinigingen van de overheid noodgedwongen moeten worden ontslagen en hun banen daarna volgens plan van de overheid moeten worden overgenomen door mensen met een uitkering in de vorm van een participatiebaan of klimopbaan.

  • De gevolgen van de achteruitgang in kwaliteit van signalering, hulp- en dienstverlening


Het comité Geen Id Slecht Idee probeert u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de huidige actuele stand van zaken. Niet alleen in Haarlem, maar ook landelijk. Verder kunt u vernemen hoe de politieke besluitvorming tot stand kwam bij het schrappen van wellicht 90 gesubsidieerde banen in Haarlem en duizenden banen in Nederland.

Dit is geen politieke website, alle politieke partijen kunnnen een bijdrage leveren en met goede ideeën komen. Helaas gebiedt de realiteit ons te zeggen, dat de enige landelijke politieke partij die ons volop overal steunt en daarmee in het nieuws komt, de SP is. De verantwoordelijk wethouder van de SP in Arnhem stelde zelfs voor de OZB te verhogen en daarmee de id-banen te financieren. Een sp-wethouder in Boxmeer verliet zelfs vrijwillig het college van B&W om zo te protesteren tegen het voornemen van de overige collegepartners CDA en LOF om mensen met een bijstandsuitkering langdurig te laten werken met behoud van uitkering ruim onder het miniumloon. 'Dan maar in de oppositie, principes gaan boven het plûche, tot hier en niet verder', aldus de wethouder Dick Schaap.

Terwijl de landelijke regie van een gezamenlijke oppositie tegen dit kortzichtig onzaligmakend plan van de VVD, CDA en PVV ontbrak, werden er in diverse steden door politieke partijen verschillende tegenstrijdige beslissingen genomen. Zo waren er steden, zoals Rotterdam en Arnhem, waar een progressief college met de PVDA, Groenlinks en de SP zijn best deed om honderden id-banen te behouden. Zo is er in Enschedé in samenwerking met het UWV een goede overgangsregeling tot stand gekomen, waarbij 55 plussers gewoon in de id- regeling mochten blijven. Dit in schril contrast met steden als Amsterdam, Haarlem, Tilburg en Den Haag , waar er door links georiënteerde partijen, zoals de PVDA, Groen Links en D66 van te voren afspraken waren gemaakt met collegepartner VVD om zonder slag of stoot deze bezuinigingsoperatie min of meer gedwongen door het sterk verlagen van het paricipatiebudget door het kabinet Rutte, mogelijk te maken. Het progressief linkse college in Groningen, beraadt zich nog over het continueren van de id-banen aldaar.


Afbraak sociale infrastructuur!

Veel organisaties waar ID-ers hebben gewerkt krijgen het nu erg moeilijk of moeten zelfs de deuren sluiten. Veel Haarlemse sociale instellingen en maatschappelijke bedrijven hebben het nu al zeer zwaar, doordat een vloedgolf van bezuinigingen op hen afkomt. Met deze maatregel wordt alles nog slechter, maar dat is nog niet alles. Ook de min of meer toegezegde subsidie-aanvraag van organisaties, die door de gemeenteraad als belangrijk met de kwalificatie hoog zijn beoordeeld, is door de wethouder in vage bewoordingen indirect naar de prullenbak verwezen. Een zwarte bladzijde in de Haarlemse gemeentepolitiek geschiedenis.

geen id slecht idee

Comité Geen ID? Slecht Idee!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Harp Tetterode, Release Haarlem, 023-5313429
Arno Duivestein, Mondiaal Centrum Haarlem, 023-5425340

 

 

 

 

 

 


 

 

Het ID lied op youtube

Nieuws

  Groen Links 28-06
  'Bokhove:Vechten voor id-banen school'
   
  Binnenlands Bestuur 01-06-2012
  'Foutje van 10 miljoen'
   
  At5 26-05
  'Draai beslissing Id-banen terug'
   
  De Gelderlander 16-05
  'Veel id-ers blijven aan het werk in Arnhem'
   
  AT5 22-05
  'Rekenfout 10 miljoen. SP en D66 boos'. De SP en D66 willen opheldering van het stadsbestuur over een rekenfout die in Amsterdam is gemaakt bij de bezuinigingsopgave op gesubsidieerde arbeid.
   
  Werkplein Enschedé 21-03
  'Proces rond afschaffing subsidie-banen succesvol verlopen' Red. mede doordat 92 personen ouder dan 55 jaar gebruik mogen blijven maken van de regeling!'
   
  Volkskrant 13-02:
  'Basisonderwijs ontslaat duizenden leerkrachten'
   
  Jasper van Dijk, 2e kamerlid SP:
  'Laat uw kleur zien met een kleurplaat en sluit u aan bij de protesten tegen de bezuinigingen op kwetsbare kinderen in het passend onderwijs'
   
  Teken de petitie op bezuinigingen op het passend onderwijs
   
  Groen Links 18-01-2012
  'Id banen in Haarlem omzetten in reguliere banen'
   
  SP 12-01-2012
  'Kabinet zet duizenden mensen achter de geraraniums en verspild miljoenen'
   
   
  Gemeente Arnhem:
  'Ruim 100 id-banen behouden'
   
  Jurist: Gemeente Hoorn moet afspraken id-ers nakomen
  'Hoorn gaf levenslange baangarantie'
   
  Volkskrant Opinie 11 januari 2012
  'Asscher is net zo asociaal als Rutte'
   
  Kamervragen SP, 31 augustus
  'Kamervragen aan de staatssecretaris van SoZaWe over het schrappen van duizenden gesubsidieerde banen in Nederland'
   
  Volkskrant 30 augustus
  Inventarisatie SP:'Gemeenten snijden fors in banen met subsidiegeld'
   
  SP: 30 augustus
  Kamerlid Karabulut luidt noodklok om grootschalig schrappen gesubsidieerde banen'
   
  Video-Mingle-engine!!
  'Recente video's, over protesten tegen het wegbezuinigingen van Id-banen in tal van steden in Nederland, waaronder op pagina 2 streaker Gert Jan Altena in de gemeenteraad Nijmegen'
   
  Doorbraak EU 17 november
  'Amsterdam, protest tegen wegbezuinigen Id-banen en WIW-banen'
   
  Haarlems Dagblad 9 november
  'Velsen behoudt 23 id-banen'
   
  Dichtbij 8 november:
In Arnhem uitstel tot april
  'Id-banen:Wel werkgarantie geen baangarantie'
   
  BB Binnenlandsbestuur 5 november:
  'Gemeente Rotterdam wil 500 id-ers in vaste dienst'
   
  Nieuw Amsterdams Peil, 14 oktober: Directeur welzijnswerk wil rechtzaak aanspannen tegen gemeente Amsterdam
  Hans Zuiver: 'Laat ze lekker Id-er blijven'
   
  Kanaal13televisie, 4 november
  'Bezem door ID-banen'
   
  De Gelderlander 31 oktober
  'Wethouder SP wil in Arnhem voor behoud ID-banen de ozb verhogen'
   
  Parool 29 oktober, sluiting jongeren leerwerkplaats Road-Runner in Amsterdam
  'Wat moet nu van mij worden?'
   
  Mug Magazine: Oproep voor Manifestatie op 17 november
  'Manifestatie voor ID- en W.I.W-werknemers'
   
  RTV Rijnmond 24 oktober
  'Kinderen in actie tegen bezuinigingen op id-baan'
   
  Opinie Nu jij:Alfred Blokhuizen
Groen links-Statenlid Zuid Holland
  'Wederkerigheid = dwangarbeid?'
   
  Sp: 5 oktober
  'kabinet sloopt bijstand en ondermijnt minimumloon'
   
  Abvokabo doet dringend beroep op
Gemeenteraad Amsterdam
  'Van Es van Groen Links zet mes in gesubsidieerde arbeid'
   
  Dichtbij: 18 oktober
  'Arnhemse werkgevers hebben niks over voor Id-banen'
   
  Gemeente Arnhem 14 oktober
  'Ruim 100 id-banen in Arnhem behouden'
   
  TV Rijnmond 5 oktober
  'Id-ers protesteren met Abvakabo FNV tegen bezuinigingen in Rotterdam'
   
  BB Binnenlandsbestuur 5 oktober
  'Rotterdam wil 500 id-ers in vaste dienst'
   
  Dossier Id-banen PVDA
Rotterdam, 30 september
  'Aantal Id-banen in Rotterdam gewit'
   
  Dossier Id-banen SP
  'Brede steun van Haagse PVDA aan afbraakbeleid is onvoorstelbaar'
   
  Reddingsplan SP 20 september
  'SP wil 1000 banen in Amsterdam redden. Zie plan: 'Hun werk is het waard'
   
  HS Krant 6 september
  Handtekeningenactie behoud Id-banen in Hoogeveen'
   
  AT5 Amsterdam 26 augustus, Id-ers zijn niet de enige die ontslagen worden!
  'Flinke verborgen ontslaggolf binnen welzijnswerk'
   
  Parool 26 augustus
  'School in problemen door
einde Id-baan'
   
  Parool 22 augustus
  'Stad knijpt subsidiebanen af'
   
  Mug Magazine augustus 2011
  'Ontslag dreigt voor Melketiers'
   
  AT5 Amsterdam 19 augustus
  'Id-banen verdwijnen massaal'
   
  Centrum voor Lokaal Bestuur
  Bezuiniging op participatiebudget
is onbehoorlijk bestuur'
   
  AT5 Amsterdam 19 augustus
  'Id-banen zijn essentieel'
   
  Haarlems Weekblad 20 juli 2011
  'Onzekere tijden voor ID-baan'
   
  Initiatief voorstel PVDA juli 2011
  'Haarlemse Banen Begeleid Werken.Zie initiatiefvoorstel: Haarlemse Banen Begeleid Werken'
   
  Straatjournaal juni 2011
  'Wie gaat nu het groen snoeien'
   
  RtV Noord-Holland 10 juni
  Actie tegen sluiting Haarlemse speeltuin Paradijsje
   
  Haarlems Dagblad 26 mei
  'Actie tegen schrappen ID-banen'
   
  RTV Arnhem
  Politiek verdeeld over ID-banen
   
  De Gelderlander 5 juli
  'Ja tegen overleg met werkgevers Id-banen Arnhem'
   
  De Gelderlander 21 juni
  'Strijd voortbestaan ID-banen barst los in Arnhem'
   
  De Gelderlander 9 juni
  'Vrees voor massa-ontslag id-banen Arnhem'
 
  RTV Noord mei 2011
  'Demonstraties tegen schrappen ID banen Groningen'
   
  Gemeente Den Haag 12 mei
  Fatsoenlijk maatwerk, afbouw Id-banen
   
  SP Tilburg 18 april
  'Id-banen te duur?'